söndag, juli 03, 2016

SARCASSOHAVET - SARCASM STREET
Christopher Hitchens on indoctrination - some gifs too
Christopher Hitchens delivers a hammer blow to all the priests and nuns who indoctrinate children into believing that they will go to hell and using fear to control them

250 years ago Sweden got its first freedom of the press regulation - 250 år sedan Sverige fick sin första tryckfrihetsförordning


I år (2016) är det precis 250 år sedan Sverige fick sin första tryckfrihetsförordning
Och ordet är fortfarande fritt.
 

This year (2016) it is exactly 250 years ago Sweden got its first freedom of the press regulation
  -Scroll down for English-  
And the word is still free.
1. Vad är yttrandefrihet?

Yttrandefrihet innebär att alla i samhället kan uttrycka sina åsikter, ge upplysningar, debattera och diskutera. Det kan exempelvis göras genom att prata, hålla ett tal, ha kläder, eller bära en skylt. Medier, alltså exempelvis tryckta skrifter, radioprogram, TV och webbsidor med utgivningsbevis, har ett extra starkt skydd i Sverige. Yttrandefriheten sägs ofta vara grunden för ett demokratiskt samhälle.
2 Vilka lagar bestämmer yttrandefriheten?

Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet och det innebär att den finns beskriven i Sveriges grundlagar. I Regeringsformen finns de allmänna reglerna som faller in när inget annat tillämpas. Därtill kommer Tryckfrihetsförordningen som innehåller regler om tryckta skrifter och Yttrandefrihetsgrundlagen som handlar om radio, tv, film och vissa databaser. Inskränkningar i yttrandefriheten finns också i Brottsbalken och i Offentlighets- och sekretesslagen.3 Vad får jag inte uttrycka i Sverige?

Ytterst är yttrandefriheten totalt fri, men i praktiken finns inskränkningar, vilka kan delas in i tre grupper. Den första är skyddet för individer. Här hamnar ärekränkning, när den person som man yttrar sig om uppfattar yttrandet som kränkande. Det kan också vara förtal, vilket innebär att det som uttrycks uppfattas som kränkande av en stor grupp. Den andra delen är skyddet för grupper. Här hamnar exempelvis hets mot folkgrupp, alltså kränkande uttalanden om grupper. Det kan handla om religion, sexualitet eller etnicitet. Den tredje delen gäller skydd av staten, vilket är mest aktuellt i krigstid. Här hamnar exempelvis spioneri, högförräderi och uppvigling till brott.


 
4 Vilket skydd har den som hör av sig till en redaktion med en känslig uppgift?

Uppgiften behöver inte vara känslig. Alla har ett meddelarskydd. Meddelarskyddet innehåller flera olika dimensioner. Det ena är att man överhuvudtaget får lämna en uppgift till media. En annan del är att redaktionen har tystnadsplikt. Det är straffbart för journalister att avslöja varifrån en uppgift kommer om källan vill vara anonym. Det finns också ett skydd på arbetsplatsen mot efterforskning, vilket betyder att chefer i offentlig verksamhet inte får fråga efter vem som lämnat en uppgift.5 Vilka rättigheter har jag som anställd att tipsa en redaktion om något jag tycker är fel?

Det beror på var man jobbar. Alla har en meddelarfrihet. Men den som är offentligt anställd har också rätt att lämna ut hemliga uppgifter till journalister. Om man är privatanställd är det inte riktigt lika enkelt. På redaktionen gäller samma skydd, journalisten får inte avslöja sina källor. Däremot finns det i normalfallet inga hinder för arbetsgivaren att fråga vem som spridit information. Inom privat sektor kan lojalitetsplikten mot arbetsgivaren vara så stark att man får sparken om det kommer fram att man lämnat uppgifter till media. Det är dock ovanligt. I normalfallet tar domstolen hänsyn till att det är fundamentalt i ett demokratiskt samhälle att kunna yttra sig. Inom offentlig verksamhet kan det vara ett brott att avslöja statshemligheter eller liknande.


6 Vad kan jag göra om radion sänder något jag inte vill ska sändas?

Först och främst bör man kontakta redaktionen. Om det inte det fungerar finns det andra vägar. När det gäller radio finns möjligheten att väcka åtal mot den som är ansvarig utgivare. Det finns också en granskningsnamnd för radio och tv som kan kritisera det som har sänts. För tidningar gäller ungefär samma sak. Där finns Pressens opinionsnämnd som uttalar sig och kan ta ut en avgift av tidningar som gjort fel. Vad gäller det som publiceras på internet ser det olika ut. Om det finns en ansvarig utgivare är det klart vem som ansvarar. Men många webbsidor har ingen tydlig avsändare och då finns det inte mycket att göra.


7 Hur skiljer sig vår yttrandefrihet i Sverige från andra länders?

Den svenska yttrandefriheten är särskilt skyddad jämfört med hur det ser ut i de flesta andra länder. I Sverige finns två grundlagar speciellt för yttrandefrihet: Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. De innehåller detaljerade bestämmelser om vilka brott som begås. Det är generellt svårt att bli fälld för ett yttrandefrihetsbrott i Sverige jämför med andra länder. På en del håll i världen censurerar staten det som publiceras i tidningar och massmedier. Det ses som ett brott mot staten att kritisera regeringen. Så har vi det inte längre i Sverige.8 Hur har internets inträde påverkat yttrandefriheten?

För 20 år sedan kan man säga att yttrandefriheten kontrollerades av tidningar, radio och tv. I och med internet kan vem som helst sprida sina åsikter och idéer. Det gör att katalogen och bredden av åsikter blir vidare. Samtidigt har makten över yttrandefriheten delvis förskjutits från staten i och med att stora företag som Google, Facebook och Youtube i viss mån kontrollerar vad som sägs på nätet. Eftersom de är verksamma i många länder är det ofta svårt att definiera var ansvaret ligger.


9 Är det censur om en redaktion inte publicerar min insändare i tidningen eller plockar bort en kommentar som jag skrivit på deras webbsida?

Den snäva definitionen av censur och som finns i Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen är att staten lägger hinder i förväg för att man publicerar något. Eftersom det är redaktionen som är ansvarig för det som finns i kommentarsfältet eller för vilka insändare som publiceras har den ansvarige utgivaren självklar rätt att bestämma vad som ska finnas med. I vissa fall har han eller hon också en skyldighet att ta bort kommentarer. Så nej, det är inte censur. Om man tycker att det är fel att redaktionen tar bort en kommentar är lösningen att starta en egen webbsida och publicera sig där.


10 Får jag skriva på nätet att min kompis är ett vidrigt avskum?

Det man inte kan säga till någon direkt ska man inte heller skriva på nätet. En del i yttrandefrihetsbrotten handlar om hur spridda de är. Det är en förmildrande omständighet om man i sociala medier tror att man skriver i en sluten grupp, som sedan visar sig vara öppen. Eller att kommentaren sprids på något sätt som man inte förutsett. Då tar domstolen hänsyn till att man inte haft för avsikt att kommentaren skulle spridas i stora kretsar. Om man skriver i ett forum som är allmänt tillgängligt är det genast allvarligare. Just den här formuleringen kan vara ärekränkning, alltså att den person man skriver om uppfattar det som kränkande. Det är dock inte säkert att det skulle leda till åtal eller att den som skrivit en liknande kommentar skulle fällas i en rättegång. Det kan finnas förmildrande omständigheter.


 
 
 
 
 
     ***
 
 
 
 
 
 
 
This year (2016) it is exactly 250 years ago Sweden got its first freedom of the press regulation
And the word is still free.
 
1. What is freedom of expression?
 
Freedom of speech means that everyone in the community can voice their opinions, provide information, debate and discuss. This can be done by talking, give a speech, have clothes, or wear a sign. The media, therefore, such as print publications, radio, television and web pages with the publication authorization, has an extra strong protection in Sweden. Freedom of expression is often said to be the foundation of a democratic society.
2 Which laws determine freedom of speech?
 
Freedom of expression is a fundamental right and that means it is described in the Swedish Constitution. The Constitution is the general rules that fall when no other application. In addition, Freedom of Press Act containing rules on the printed matter and the Fundamental dealing with radio, television, film, and some databases. Restrictions on freedom of expression are also found in the Criminal Code and the Official Secrets Act.


3 What do I not express in Sweden?
 
Ultimately, freedom of expression totally free, but in practice there are restrictions, which can be divided into three groups. The first is the protection of individuals. Here the libel, when the person who can manifests itself on the opinion perceive as offensive. It can also be libel, which means that what is expressed is perceived as offensive by a large group. The second part is the protection of groups. Here the example, hate speech, thus insulting statements about groups. It can be about religion, sexuality or ethnicity. The third part of the protection of the state, which is most acute in wartime. Here the example espionage, treason and incitement to crime.

 

4 What protection has associated himself to an editorial with a delicate task?
 
The task does not need to be sensitive. All have announced protection. Notifies protection includes various dimensions. One is that in general may make a statement to the media. Another part is that the editors are bound to secrecy. It is an offense for journalists to disclose the source of a task, the source wishes to remain anonymous. There is also a protection against workplace search, which means that managers in the public sector must not ask who made a statement.5 What are my rights as an employee to tell an editorial about something I think is wrong?
 
It depends on where you work. Everyone has a whistle blowing. But anyone who is a civil servant has the right to disclose secret information to journalists. If you are privately employed, it is not quite as simple. In the editorial, the same protection, the journalist may not reveal their sources. However, there is normally no reason for an employer to ask who spread information. In the private sector, the duty of loyalty towards the employer be so strong that you get fired if it appears that it provided information to the media. However, it is unusual. Normally, the court takes into account that it is fundamental in a democratic society to be heard. Within the public sector can be a crime to reveal state secrets or similar.


6 What can I do if the radio is transmitting something I do not want to be sent?
 
First and foremost, you should contact the editorial staff. If that does not work, there are other ways. For radio it is possible to prosecute the person responsible publisher. There is also a review board for radio and television who can criticize that which has been sent. For newspapers are much the same. There's Press Council to pronounce itself and may charge a fee of newspapers that have done wrong. As for what is published on the internet looks different. If there is a publisher, it is clear who is responsible. However, many websites have no clear sender, and then there is not much to do.


 
 
7 How does our freedom of speech in Sweden from other countries?
 
The Swedish freedom of expression is particularly protected from what it looks like in most other countries. In Sweden there are two fundamental laws specifically for freedom of expression: Freedom of the Press and Freedom of Speech. They contain detailed provisions on the crime committed. It is generally difficult to be convicted for a speech crime in Sweden compared to other countries. In some places in the world censors state what is published in newspapers and mass media. It is seen as a crime against the state to criticize the government. So we are no longer in Sweden. 
 
8 How has the Internet affected the entry of freedom of expression?
 
20 years ago you could say that freedom of expression was controlled by newspapers, radio and television. With the Internet, anyone can spread their opinions and ideas. It makes catalog and breadth of views will continue. Meanwhile, the power of freedom partially shifted from the state in that big companies like Google, Facebook and Youtube to some extent control what is being said online. Because they operate in many countries it is often difficult to define where responsibility lies.

 

9 Is there censorship of the editorial did not publish my letter to the editor in the newspaper or remove the comment that I posted on their website?
 
The narrow definition of censorship and contained in the Freedom of Speech and Freedom of the Press is that the government puts obstacles in advance to publish something. Because it's the editors responsible for what is in the comment field or whose letter to the editor published is the editor natural right to decide what should be included. In some cases, he or she also has a duty to remove comments. So no, it's not censorship. If you think it is wrong that the editorial delete a comment, the solution is to start your own website and publish there.


10 May I write on the net that my friend is a disgusting scum?
 
It can not be said to someone directly, you should not even write online. Part of speech crimes is about how widespread they are. There is a mitigating factor if social media think that writing in a closed group, which then turns out to be open. Or the comment disseminated in any manner that is not anticipated. When the court takes into account that you do not intend to comment would spread in large circles. If you write in a forum that is widely available, it is at once more serious. This particular formulation can be libel, meaning that the person writing about perceived as offensive. However, it is not certain that it would lead to prosecution or to the person who wrote a similar comment could be folded in a lawsuit. There may be extenuating circumstances.

http://jimrsbjorklund.blogg.se/2016/july/250-years-ago-sweden-got-its-first-freedom-of-the-press-regulation-250-ar-sedan-sverige-fick-sin-forsta-tryckfrihetsforordning.html250-years-ago-sweden-got-its-first-freedom-of-the-press-regulation-250-ar-sedan-sverige-fick-sin-forsta-tryckfrihetsforordning.html